Category Archives: Novinky

Oznámení o volbě nového představenstva

Dne 24. června se konaly volby představenstva. Předsedou družstva se stala p. Milada Soukenková a místopředsedou p. Lukáš Rýc. Členové představenstva jsou p. Calábek Pavel, p. Herman Pavel, pí Zdeňka Buchtová.

Milada Soukenková
tel.: 730 807 423

Formulář pro informovanost Domovních důvěrníků

Na Shromáždění delegátů dne 24.06.2020 si delegáti odsouhlasili FORMULÁŘ INFORMOVANOSTI DOMOVNÍHO DŮVĚRNÍKA, který Převodce nebo Nabyvatel družstevního bytu vypíše a nechá podepsat Domovnímu důvěrníkovi. Taktéž bude provedeno při schvalovacím procesu Podnájmu.

Bez vyplněného a podepsaného tohoto formuláře nebude Smlouva o převodu družstevního bytu na nového Nájemce převzata a Podnájemní smlouva schválena.

Formulář najdete v DOKUMENTECH KE STAŽENÍ nebo zde:       Ikona MS Word        ikona

SBD Venkov p. Petr Jaroň

UVOLNĚNÝ STYK S VEŘEJNOSTÍ

Stavební bytové družstvo Venkov

v souvislosti s uvolňovaným vývojem ve výskytu onemocnění COVID-19

s účinností od 18.05.2020 uvolňuje styk s veřejností.

Od pondělí 18.05.2020 se otevřou kanceláře Stavebního bytového družstva Venkov pro veřejnost. Pracovníci SBD Venkov Vám budou k dispozici v úředních hodinách, jak před vyhlášením nouzového stavu vládou ČR.

Žádáme veřejnost o návštěvu kanceláří jen v nejnutnějších případech. Platby nájmů prosím hraďte přes bankovní účet nebo SIPO, v jiných požadavcích použijte elektronickou poštu nebo telefon. Kontakty najdete v záložce KONTAKTY.

Vedení SBD Venkov zakazuje s účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod.  vstup a návštěvu kanceláří v budově Stavebního bytového družstva Venkov, Dukelská 253, Šenov u Nového Jičína všem osobám, kterým byla nařízena karanténa nebo osobám, které byly během 14 dnů ve styku s nakaženými osobami.

Vedení SBD Venkov žádá návštěvníky kanceláří SBD Venkov k použití připravených dezinfekčních prostředků !!! Pro vyřízení jakýkoliv listin, vstup do kanceláří v maximálním počtu 4 osob jinak v maximálním počtu 2 osob.

Potřebujete zaplatit nájem? Použijte bankovní účet nebo poštovní složenku, (bankovní účet najdete v záložce KONTAKTY, variabilní symbol je Vaše členské číslo, které najdete v Dodatku k Nájemní smlouvě nebo na Účtence – potvrzením z předešlé hotovostní platby na SBD Venkov). Jestli členské číslo nedohledáte, ochotně Vám ho po telefonu sdělíme.

ŽÁDÁME O DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ nařízení vlády ČR: 

Omezení volného pohybu platné od 11. května

 • Všem osobám se s účinností ode dne 12. května 2020 od 0:00 hod. do dne 25. května 2020 do 0:00 hod. zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
  • dětí do dvou let věku,
  • dětí v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole,
  • dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
  • studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
  • osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
  • osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
  • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
  • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,
  • moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,
  • pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče.

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje:

 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
 • konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;

Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí

 • Vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2;
 • to znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.

Děkujeme za pochopení.

 Předseda SBD Venkov p. Petr Jaroň

POZASTAVENÝ STYK S VEŘEJNOSTÍ

Stavební bytové družstvo Venkov

v souvislosti s nepříznivým vývojem ve výskytu onemocnění COVID-19

s účinností od 12.03.2020 do odvolání

pozastavuje veškerý styk s veřejností.

 

Potřebujete zaplatit nájem? Použijte bankovní účet nebo poštovní složenku, (bankovní účet najdete v záložce KONTAKTY, variabilní symbol je Vaše členské číslo, které najdete v Dodatku k Nájemní smlouvě nebo na Účtence – potvrzením z předešlé hotovostní platby na SBD Venkov). Jestli členské číslo nedohledáte, ochotně Vám ho po telefonu sdělíme.

Potřebujete vyřídit naléhavou záležitost? Použijte elektronickou poštu nebo telefon. Kontakty najdete v záložce KONTAKTY.

Zaměstnanci SBD Venkov jsou Vám k dispozici v úředních dnech dle úředních hodin nebo v ostatních pracovních dnech do 15:00 h. V pátek do 13:30 h.

Děkujeme za pochopení.

 Předseda SBD Venkov p. Petr Jaroň

Rozdíl mezi vlastníkem a nájemníkem bytu

Svaz českých a moravských bytových družstev vydal dokument, kde uvádí rozdíly bydlení mezi nájemníkem bytového družstva a vlastníkem bytu. Je zajímavé si tento dokument prostudovat a ujasnit si co mám dnes (o co se dnes musím starat) a co budu mít až budu vlastníkem.

Dokument najdete ZDE - Rozdíly bydlení v BD a SVJ

Vystavil p. Petr Jaroň předseda SBD Venkov